Gaspan kapsuly balenie

 Písomná informácia pre používateľa 
Gaspan 90mg/50mg
mäkké gastrorezistentné kapsuly, silica mäty piepornej a silica rasce

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia počas použitia tohto lieku alebo ak sa vyskytnú vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Gaspan a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gaspan
3. Ako užívať Gaspan
4. Možné vedľajšie účinky Gaspanu
5. Ako uchovávať Gaspan
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1. Čo je Gaspan 90 mg/50 mg a na čo sa používa?

Rastlinný  liek na liečbu ťažkostí tráviaceho traktu, hlavne miernych kŕčov, plynatosti, pocitu plnosti a bolesti brucha Gaspan je indikovaný dospelým a dospievajúcim od 12 rokov. 

 Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 
 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Gaspan 90 mg/50 mg

Neužívajte Gaspan

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Gaspan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Kapsuly sa majú prehĺtať vcelku, t. j. nie rozlomené ani sa nemajú žuť, aby nedošlo k predčasnému uvoľneniu silice mäty piepornej, čo by mohlo spôsobiť lokálne podráždenie úst a pažeráka. 

U pacientov, ktorí trpia pálením záhy alebo hiátovou herniou (pruhom), môže dôjsť po užití silice mäty piepornej k zhoršeniu tohto príznaku. V takomto prípade sa má liečba prerušiť.

V prípade pretrvávania nevysvetliteľnej bolesti brucha dlhšie ako dva týždne alebo zhoršujúcej sa bolesti, alebo bolesti sprevádzanej príznakmi ako je horúčka, žltačka, vracanie či krv v stolici, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Deti
Užívanie tohto lieku u detí vo veku 8 až 11 rokov nebolo stanovené pre nedostatok adekvátnych údajov.

Iné lieky a Gaspan
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

Lieky používané na zníženie žalúdočnej kyseliny ako H2-blokátory, inhibítory protónovej pumpy alebo antacidá môžu zapríčiniť predčasné rozpustenie enterosolventného obalu (rozpúšťajúci sa až v čreve), čo môže viesť ku grganiu s typickým zápachom a/alebo podráždeniu tráviaceho traktu. Preto je potrebné sa vyhnúť súbežnému použitiu.

Ak je súbežné použitie lekársky nevyhnutné, má sa Gaspan užívať minimálne 2 hodiny pred užitím antacíd alebo iných liekov používaných na zníženie žalúdočnej kyseliny.

Gaspan a jedlo a nápoje
Keďže sa pri súčasnom požití jedla môže gastrorezistentný obal (obal odolný voči žalúdočnej kyseline) predčasne rozpustiť, má sa Gaspan užívať minimálne 30 minút pred jedlom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití silice mäty piepornej a silice rasce u tehotných žien. Gaspan sa neodporúča užívať počas tehotenstva. Klinické údaje ukázali, že 1,8-cineol, jedna zložka silice mäty piepornej, sa môže vylučovať do ľudského mlieka. Riziko pre novorodencov/dojčatá nemôže byť vylúčené. Gaspan sa neodporúča užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neboli vykonané žiadne štúdie o ovplyvnení schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Gaspan obsahuje sorbitol a sodík.  Gaspan obsahuje až do 11 mg sorbitolu v každej kapsule. Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v kapsule, t. j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

 

3. Ako užívať Gaspan 90 mg/50 mg?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. 

Odporúčaná dávka je:

Spôsob podávania:
Na perorálne použitie (použitie ústami). Kapsuly sa užívajú vcelku s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár vody) minimálne 30 minút pred jedlom (najlepšie ráno a na obed). Kapsuly sa môžu užiť aj bez následného požitia jedla. Kapsuly sa musia prehltnúť vcelku - pred prehltnutím sa nesmú žuť, drviť alebo rozlomiť, aby sa liečivo neuvoľnilo predčasne.

Dĺžka užívania:
Gastrorezistentné kapsuly sa majú užívať až do vymiznutia príznakov, obvykle dva až štyri týždne. Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršia po 2 týždňoch, musíte vyhľadať lekársku pomoc. V prípade pretrvávania príznakov sa v užívaní gastrorezistentných kapsúl môže pokračovať až po dobu 3 mesiacov ako jeden liečebný cyklus.

Ak užijete viac Gaspanu, ako máte:
Príznaky akútnej intoxikácie Gaspanom pri viacnásobných dávkach (užitie do 3 kapsúl naraz alebo užitie 8 kapsúl za deň) neboli v spojitosti s užívaním tohto lieku hlásené.

Predávkovanie môže spôsobiť:

 
Ak zabudnete užiť Gaspan:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak, ako všetky lieky, aj tento môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 Hlásenie vedľajších účinkov:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na
národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

5. Ako uchovávať Gaspan 90 mg/50 mg

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a/alebo vnútornom obale (blistri). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.  

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Gaspan obsahuje?
Jedna mäkká gastrorezistentná kapsula obsahuje liečivá 90 mg Mentha x piperita L., aetheroleum, (silica mäty piepornej) a 50 mg Carum carvi L., aetheroleum (silica rasce).

Ďalšie zložky sú:
sukcinylovaná želatína; glycerol 85 %; polysorbát 80; propylénglykol; glycerol-monostearát 40 – 55; kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), 30 % disperzia; triacylglyceroly so stredne dlhým reťazcom; dodecylsíran sodný; sorbitol, nekryštalizujúci roztok; oxid titaničitý (E 171); žltý oxid železitý (E 172); patentná modrá V (E 131); chinolínová žltá (E 104).

Ako vyzerá Gaspan a obsah balenia:
Gaspan sú oválne mäkké želatínové kapsuly s bledozeleným obalom obsahujúce bezfarebnú až žltkastú silicu. Gaspan je dostupný v balení po 10, 14, 20, 30, 40, 42, 60, 84 a 98 mäkkých gastrorezistentných kapsúl. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.
KG Willmar-Schwabe-Strasse 4
D-76227 Karlsruhe
Nemecko
e-mail: info@schwabepharma.com

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

BELGICKO                    Carmenthin 90 mg / 50 mg

RAKÚSKO                    Gaspan 90 mg / 50 mg magensaftresistente Kapseln

SLOVENSKO                Gaspan 90 mg / 50 mg

ŠPANIELSKO                Gastropan 90 mg / 50 mg

ČESKÁ REPUBLIKA     Gaspan

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 05/2020

www.schwabe.sk

Liek je voľne predajný v lekárňach
 Kúpiť online 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.